Til forsiden af Larsen & Nielsen Fonden Historie Fundats formål Bestyrelse og Administration Privatlivspolitik Ansøgning

PRIVATLIVSPOLITIK

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig som registreret om Larssen & Nielsen Fondens behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:

Larsen & Nielsen Fonden CVR-nr. 25208617
Frederiksgade 17
1265 København K (herefter ”Fonden”)

E-mail: info@l-n-fonden.dk

Hvilke personoplysninger indsamler Fonden?
Fonden indsamler og behandler visse almindelige personoplysninger om dig, herunder eksempelvis navn, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger, e-mail og telefon nr. mv.

Hvor indsamler Fonden dine personoplysninger fra?
Fonden har indsamlet dine personoplysninger fra dig selv.

Til hvilket formål behandler Fonden dine personoplysninger?
Fonden behandler dine personoplysninger til brug for vurdering af din legatansøgning og til even- tuel udbetaling af legat, der på Fondens bestyrelsesmøde er blevet besluttet tildelt samt til indbe- retning over for SKAT i den forbindelse.


På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?

  • Personoplysninger indsamlet til brug for behandling af din legatansøgning og eventuel ud- betaling af legat sker på grundlag af et samtykke fra dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a)

  • Personoplysninger indsamlet til brug for behandling af din legatansøgning sker som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en eventuel udbetalingsforplig- telse overfor dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
  • Personoplysninger indsamlet til brug for indberetning til SKAT sker som følge af, at Fonden er retligt forpligtet hertil, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c).

De behandlede personoplysninger er nødvendige for at Fonden kan opfylde sine forpligtelser over- for dig.


Hvem videregiver Fonden personoplysninger til?
Fonden videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du udtrykkeligt samtykker hertil, eller såfremt Fonden er retligt forpligtet hertil. Typisk vil videregivelse ske til offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber.

Fonden benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Fonden. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Periode for opbevaring
Personoplysninger modtaget i forbindelse med ansøgning om legat opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og Fonden sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.


Sikkerhed
Fonden har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkom- mendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.


Ret til indsigt og berigtigelse

Hos Fonden har du altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig.
Du modtager personoplysningerne via et link til NewBanking Identity i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format.

Du har endvidere ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.
Disse rettigheder har du efter persondataforordningen og henvendelse i forbindelse hermed kan sendes til administrator via e-mail til info@l-n-fonden.dk.

Ret til at gøre indsigelse
I tilfælde af, at dine personoplysninger behandles for, at Fonden kan forfølge en nødvendig og legitim interesse, eller hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, har du end- videre ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter Fonden ikke længere vil behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter.

Samtykke
I tilfælde af, at Fonden behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter Fonden ikke længere vil behandle dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil Fonden ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig. Klage
Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Kø- benhavn K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Anden generel vejledning og in- formation kan findes på www.datatilsynet.dk.