Til forsiden af Larsen & Nielsen Fonden Historie Fundats formål Bestyrelse og Administration Privatlivspolitik Ansøgning
8. marts 2004

VEDTÆGT FOR ”LARSEN & NIELSEN FONDEN” 

I. NAVN, STIFTERE OG HJEMSTED

§ 1.
Fondens navn er ”Larsen & Nielsen Fonden”.

§ 2.
Fonden er stiftet af civilingeniørerne R.A. Larsen og Axel Nielsen.

§ 3.
Fondens hjemsted er Gentofte kommune.

II. FORMÅL

§ 4.
Fondens formål er:

a)
at virke til støtte for forskning og udvikling inden for byggeområdet, herunder særligt det industrielle byggeområde.

b)
at støtte unges uddannelse og andre almennyttige opgaver.

Stifternes familiegrupper har ret til andel af fondens nettooverskud, jfr. § 11 a).

III. LEDELSE

§ 5.
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, som skal være myndige, uberygtede og vederhæftige.

Bestyrelsen sammensættes således:

a)
To af bestyrelsens medlemmer skal i enhver henseende være uafhængige, såvel økonomisk som personligt og familiært, af fondsstifterne og deres descendenter og sådannes ægtefæller.

Ved valget skal tilsigtes, at sagligt velkvalificerede indvælges i fondens bestyrelse til varetagelse af fondens i § 4 nævnte formål.

I tilfælde af indtrædende vakance i en valgperiode eller ved valgperiodens udløbvælges et nyt bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, idet valget sker ved simpelt stemmeflertal. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer deltager i valg af nye bestyrelsesmedlemmer.

b)
De to fondsstifteres familiegrupper udpeger ét bestyrelsesmedlem i fællesskab, om skal være en i Danmark praktiserende advokat, mod hvis medlemskab den øvrige bestyrelses flertal ikke fremsætter begrundet vægring.

Når udpegning af et bestyrelsesmedlem er aktuelt, retter bestyrelsen henvendelse til fondsstifternes efterlevende hustru og til samtlige myndige descendenter subsidiært sådannes efterlevende ægtefæller med anmodning om at man udpeger et bestyrelsesmedlem inden for 3 uger. Udpegning sker ved simpel stemmeflerhed. I foranstående forbindelse betragtes civilingeniør Leif G. Nielsen som descendent af Axel Nielsen.

Kan de udpegede familiegrupper ikke acceptere en begrundet vægring fra bestyrelsens side, skal bestyrelsen kunne henskyde til Advokatrådets afgørelse, eller til afgørelse af en af rådet udpeget opmand, hvorvidt vægringen er rimeligt velbegrundet, under hensyn til fondens interesser i væsentlig grad taler imod den pågældendes valg. Afgørelsen er bindende og upåankelig. Anses vægringen for rimeligt velbegrundet, er den pågældende ikke valgbar.

Udpeger familiegrupperne ikke, i henhold til anmodning fra bestyrelsen, et valgbart bestyrelsesmedlem, vælger de under a) nævnte bestyrelsesmedlemmer en i Danmark praktiserende advokat som bestyrelsesmedlem i den pågældendes sted.

Det påhviler de af familiegrupperne udpegede bestyrelsesmedlemmer stedse at holde fondens bestyrelse underrettet om myndige og umyndige descendenters navne, adresser og fødselsdage, således at bestyrelsen i påkommende tilfælde kan rette henvendelse til dem ved anbefalet skrivelse med henblik på valg af et bestyrelsesmedlem.

Når der i familiegrupperne ikke mere måtte findes personer, der er beneficeret i henhold til § 11 a), ophører det af gruppen valgte bestyrelsesmedlems hverv, og den øvrige bestyrelse vælger det udtrædende medlems efterfølger.

Et bestyrelsesmedlem er valgt for 4 år; genvalg kan finde sted. Aldersgrænsen er normalt 72 år; ved nyvalg er aldersgrænsen 65 år.

Bestyrelsen vælger blandt de bestyrelsesmedlemmer der er valgt i henhold til a) ovenfor en formand. Formandsvalg er normalt for en 4-årig periode.

§ 6.
Fondsbestyrelsen afholder møder, så ofte det findes hensigtsmæssigt og mindst 2 gange om året (årsmøde og halvårsmøde). Årsmøderne afholdes inden udgangen af juni måned.

Møderne indkaldes af formanden og skal i øvrigt indkaldes, hvis et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal medmindre denne vedtægt bestemmer andet. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Et bestyrelsesmedlem kan give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem til på sine vegne at møde og stemme på et bestyrelsesmøde.

Over forhandlingerne føres en bestyrelsesprotokol, som underskrives af medlemmerne.

På årsmødet forelægges det reviderede regnskab for det afsluttende regnskabsår til bestyrelsens godkendelse og underskrift, hvorhos der tages standpunkt til, hvilke ydelser der vil være at udrede i henhold til vedtægtens § 11.

Bestyrelsens honorar fastsættes på årsmødet.

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

IV. TEGNINGSREGEL, REGNSKAB OG REVISION

§ 7.
Fonden tegnes af bestyrelsen i forening.

§ 8.
Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 9.
Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges for et år ad gangen på årsmødet eller af en godkendt forvaltningsafdeling.

V. FONDENS KAPITAL

§ 10.
Fondens kapital skal af bestyrelsen anbringes på betryggende måde, således at fondens indtægter fremdeles kan anvendes i overensstemmelse med dens formål og med respekt af den familiegrupperne tilkommende ret til andel af fondens nettooverskud, jfr. § 11 a). Så længe der kan ske uddelinger efter § 11 a) skal formuen anbringes således at der sikres et rimeligt kontant afkast.

Fondens midler anbringes i øvrigt efter fondsbestyrelsens frie skøn under overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning samt regler fastsat i medfør heraf, jfr. herved p.t. Bekendtgørelse om anbringelse af fondens midler og bestyrelsesvederlag m.v.

VI. FONDENS OVERSKUD

§ 11.
Fondens årlige nettooverskud fremkommer, efter at der fra de samlede indtægter er fradraget alle fondens udgifter i form af omkostninger, gager til eventuelt af fonden ansat personale, honorar til fondsbestyrelsens medlemmer, revisorer m.v.

Af nettooverskuddet kan henlægges et efter bestyrelsens skøn passende beløb til en dispositionsfond, indtil dispositionsfonden har opnået en passende størrelse. Dispositionsfonden kan anvendes til dækning af fondens udgifter i sådanne år, hvor fondens indtægter ikke måtte give tilstrækkelig dækning samt til supplering af ydelser i henhold til punkt a) og b) nedenfor. Henlæggelse til dispositionsfonden og anvendelse af dispositionsfonden skal ske under overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning og regler fastsat i medfør heraf, jfr. herved p.t. § 29 i Lov om fonde og visse foreninger.

Det herefter resterende nettooverskud anvendes således.

a)
af nettooverskuddet skal 50% tilkomme de to fondsstifteres familiegrupper, hver for halvdelen. Udbetalingerne finder sted hvert år inden udgangen af juni måned.

Enken efter en fondsstifter bestemmer selv, hvorledes ydelsen skal fordeles inden for hendes familiegruppe, herunder at hun skal kunne beholde ydelsen helt eller delvis, hvis hun føler behov herfor.

Når enken efter en fondsstifter er afgået ved døden, tilfalder ydelsen fondsstifternes børn til lige deling for deres livstid og efter disse igen fondsstifternes børnebørn, der i overensstemmelse med arvelovens princip indtræder i deres fars og mors sted, og således deler vedkommende fars eller mors anpart lige.

Dør en af fondsstifternes børn uden at efterlade sig afkom, men efterlader sig samlevende ægtefælle, overgår vedkommendes barns ydelse til ægtefællen for dennes livstid. Ved ægtefællens død deles ydelsen mellem fondsstifternes øvrige børn (børnebørn). Dør et af fondsstifternes børn uden at efterlade sig hverken afkom eller samlevende ægtefælle, deles ydelsen mellem de øvrige børn (børnebørn). Dør et barnebarn beles den ledigt blevne andel mellem vedkommendes søskende. Er der ingen søskende, går andelen over på fondsstifternes øvrige børn (børnebørn).

For den enkelte berettigede bortfalder retten til ydelsen for det år, i hvilket dødsfaldet finder sted.

For børnebørnenes vedkommende bortfalder retten til ydelserne således, at det sidste år, hvis overskud berettiger til udbetaling af ydelser, skal være det kalenderår, i hvilket 30-års alderen opnås. Der finder ikke overførsel sted indenfor familien af de på denne måde efterhånden ledigt blevne ydelsesandele, men fondens forpligtelser reduceres tilsvarende.

Når alle ifølge foranstående berettigede personer er døde, og når fondsstifternes børnebørn alle har opnået 30-års alderen, er fondens forpligtelser helt ophørt.

Der kan aldrig overføres ydelser fra den ene af fondsstifternes familie til den anden.

De beløb, der ifølge foranstående kommer til udbetaling, skal være særeje for modtageren i bestående eller kommende ægteskaber. Det samme gælder udbyttet af det modtagne, eller hvad der måtte træde i stedet derfor.

Ydelserne kan ikke gøres til genstand for transport, pantsætning eller anden overdragelse, ligesom modtagernes kreditorer ikke kan gøre eksekution eller anden form for retsforfølgning i retten til udbetaling af ydelser. Ydelserne kan alene hæves af den berettigede eller i henhold til en efter den nærmest foregående udbetaling udstedt fuldmagt.

b)
De øvrige 50% af nettooverskuddet skal efter bestyrelsens nærmere beslutning anvendes til opfyldelse af fondens formål, jfr. § 4, a) og b). Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål. Det skal tilstræbes hvert år at uddele mindst kr. 50.000 til byggeforskning.

VII. VEDTÆGTSÆNDRINGER

§12.
Ændringer af denne vedtægt kan kun ske såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Ændring af bestemmelserne i § 11 kan selv med enstemmighed i bestyrelsen ikke foretages, så længe der kan finde uddelinger sted i henhold til § 11 a).

Således vedtages af fondsbestyrelsen den 8. marts 2004.

Til toppen
Til toppen
Til toppen
Til toppen
Til toppen
Til toppen
Til toppen